GMR

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen Stichting Promes is een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad actief. De doelstelling van deze raad is het uitvoering geven aan de wettelijke medezeggenschap en het positief kritisch meekijken en denken met het bevoegd gezag. De GMR vertegenwoordigt de ouders en medewerkers op stichtingsniveau.

Bevoegdheden 
De GMR heeft eigen bevoegdheden. De advies- en instemmingsbevoegdheid van de GMR behelst alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen onder een bestuur (art. 16 Wet Medezeggenschap Scholen). Deze aangelegenheden komen dan niet meer in de afzonderlijke medezeggenschapsraden aan de orde.

De GMR bestaat uit tien personen die zijn afgevaardigd uit de verschillende scholen van de Stichting. Vijf ouders en vijf personeelsleden informeren zich in 7 á 8 vergaderingen over de gang van zaken binnen de Stichting en kunnen instemmen of adviseren over beleidsstukken die alle scholen binnen de Stichting aangaan. Naast het uitoefenen van het instemmings- en adviesrecht kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven en voorstellen doen. De bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in een reglement. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap wordt georganiseerd.

De GMR probeert lijn te brengen in zijn functioneren. Daartoe wordt een jaarlijks vast te stellen activiteitenplan (inclusief een begroting) ontwikkeld. Werkgroepen worden ingesteld om de bespreking van belangrijke thema's voor te bereiden. Scholingen worden georganiseerd om de kennis en kwaliteiten binnen de GMR te versterken.

De GMR stelt zich voor: 

De leden van de GMR zijn:
Arjan Tiemens - voorzitter (De IJsvogel, ouderlid)
Ingrid Bruijne (Mackayschool, personeelslid)
Erik Doornbos (De IJsvogel, ouderlid)
Richard Henderiks (Sprinkels, ouderlid)
Carola Veenhuijsen-Janssens (Sprinkels, personeelslid)
Balthazar Gijzen (Woldstroom, personeelslid) 
Roelanda Bartelds (Commissaris Gaarlandt, personeelslid)
Christiaan Keur (obsSprinkels, ouderlid)

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en vinden plaats in het kantoor van de Stichting Promes. 

De vergaderingen bestaan altijd uit twee delen. Het eerste deel van de vergadering voert de GMR zijn eigen overleg. In het tweede deel van de vergadering wordt het overleg gevoerd met de algemeen directeur. De GMR heeft jaarlijks in ieder geval één bijeenkomst met het bestuur van de Stichting Promes.

GMR vergaderdata 2021 (tijdstip 19.30 uur)

Woensdag 16 juni 2021 (jaarrekening) + borrel GMR     


GMR Stichting Promes 
Invulling geven aan medezeggenschap is een recht. Invulling geven aan medezeggenschap is ook het nemen van verantwoordelijkheid. Maar het is meer dan dat! Betrokken mensen met een kritische blik op de beleidsontwikkeling en –afspraken dragen bij aan de kwaliteit van de besluitvorming binnen de Stichting Promes. Zij ondersteunen het belang van openheid en transparantie. Het bevoegd gezag hecht aan een goed functionerende GMR. Dat is een gezamenlijk belang ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs en onze arbeidsorganisatie. 

Wilt u contact met de GMR? Stuur dan een e-mail aan gmr@stichtingpromes.nl.


Aanvullende informatie:
> Jaarverslag 2019-2020 [pdf]
> Jaarplanning 2020-2021 [pdf]
Statuut medezeggenschap Stichting Promes  [pdf]
Reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  [pdf]
Huishoudelijk reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Promes  [pdf]

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.